Højesteretssagen om skovriderens og Skov- og Naturstyrelsens kriminalisering af den frie færdsel på de danske kyster. Højesteretssagen om skovriderens og Skov- og Naturstyrelsens kriminalisering af den frie færdsel på de danske kyster.Skov- og Naturstyrelsens ulovlige
forsøg på at forbyde friklatring gennem ny
"Bekendtgørelse om offentlighedens adgang
til at færdes og opholde sig i naturen."
.

Efter at højesterets afgørelse om, at klatring på kystarealerne er tilladt jvf. naturbeskyttelseslovens §22, forsøger Skov- og naturstyrelsen nu alligevel at ulovliggøre klatring ved at ændre bekendtgørelsen, således, at klatring på kysterne fremover bliver forbudt.

Med et udkast til ny bekendtgørelse, udsendt, den 14. september forsøger at Skov- og naturstyrelsen at ulovliggøre noget, som både er tilladt iflg naturbeskyttelsesloven og som højesteret også har givet klart udtryk for var lovligt.
Det sker med en tilføjelse til §28, hvori det hedder, at det ikke længere vil være tilladt, at "Klatre med sikringsudstyr eller brug af andre hjælpemidler.".

Skov- og naturstyrelsen giver i et notat udtryk for, at styrelsen "...AGTER at fastholde praksis, hvorefter klippeklatring med brug af udstyr på styrelsens arealer på Bornholm kan finde sted uden tilladelse, hvis den udføres af op til 5 personer (inklusiv instruktør)".
Dette ønsker Skov- og naturstyrelsen imidlertid ikke at indføre i bekendtgørelsen, og der er derfor alene tale om en ansvarsfri tilkendegivelse, som kan ændres, bruges eller annuleres efter forgodtbefindende.
Det er i den forbindelse værd at hæfte sig ved, at der i notatet står "...fastholde en praksis...".
Det betyder jo, at styrelsen fortsat agter at lade professionelle arrangører af rapelling få fortrinsret til klipperne og til at forlange andre "almindelige" klatrere bortvist, hvis disse tilfædigvis måtte være i området, som vi jo også har set eksempler på tidligere.

Dette forhold bekræfter Hans Henrik Scheibel Nielsen fra Skov- og naturstyrelsen, der også er forfatter af udkastet til ny bekendtgørelse.
Han forklarer således meget klart, at forbuddet mod klatring alene ønskes indført af hensyn til den kommercielle aktør på Bornholm (Jacob Rømer), som fortsat ønsker at kunne tilrettelægge klatring og rapelling på kystklipperne for store grupper uden at "risikere", at der er andre på klipperne den dag.
Med den nye bekendtgørelse lægges der således alene op til at tilgodese denne enlige arrangørers ønske om at kunne være alene på kystklipperne på bekostning af den lovfæstede og i højesteret stadfæstede mulighed for, at almindelige klatrere uden videre har adgang til at klatre med reb og sikringsudstyr på kystklipperne.

Hvis bekendtgørelsen vedtages i dens nuværende form, lægger SNS dermed op til at forbyde al klippeklatring, ligesom SNS lægger op til, at det alene skal være op til f.eks. Skovrideren eller Skov- og naturstyrelsen at bestemme, om der må klatres og, hvem der evt. må klatre hvor og hvornår.

På trods af flere høringsrunder under vinteren 2004 -05, , hvor de uden hverken dialog eller begrundelse totalt ignorerede de indkomne protester, meddelte SNS i maj 2005, at den nye bekendtgørelsen nu trådte i kraft.

Da bekendtgørelsen er i strid med både naturbeskyttelseslov og højesterets præcisering heraf endvidere lægger op til at kriminalisere brugen af hjælpemidler i forbindelse med færdsel til fods på kystarealerne, så kriminaliserer SNS også en lang række mennesker og ikke mindst sig selv, idet kysten mange steder netop er forsøgt gjort mere tilgængelig ved hjælp af en lang række hjælpemidler, herunder bl.a. reb, gangbroer, stiger, trapper og stier mv.
Hvis SNS derfor vil håndhæve deres ulovlige bekendtgørelse, får de travlt, idet de selvfølgelig må rydde for egen dør, før de kan gøre sig de ringeste forhåbninger om at andre kan tage deres naturbeskyttelseslovsstridige bekendtgørelse alvorligt.

Med bekendtgørelsen forsøger SNS derudover reelt at ophæve både naturbeskyttelsesloven, der bl.a. fastslår, at der er fri adgang til at færdes til fods på de danske kyster og højesterets præcisering af denne lov, der fastslår, at denne ret selvfølgelig også gælder, selv om der klatres med reb og sikringsudstyr.
Både SNS' forsøg på at ignorere højesterets afgørelse og bekendtgørelsen som sådan må karakterises som ulovlige.
Bekendtgørelsen er dermed også lovstridog og alene af den grund vil den på de nævnte punkter derfor næppe heller blive respekteret i nogen relevant sammenhæng.

Både SNS' lovstridige praksis og ulovligheden af bekendtgørelsen kommer tydeligt til udtryk i fleertalserklæringen og flertalsreferatet fra mødet med SNS på Bornholm, den 19. august, 2005.
Læs flertalsreferat og flertalserklæring fra møde med SNS på Bornholm, den 19. august, 2005!


DOWNLOAD UDKASTET TIL BEKENDTGØRELSE MED NOTERINGER, DER VISER, HVILKE ÆNDRINGER DER FORESLÅS INDFØRT.

Download udkastet i pdf-format (20 kB)

Pdf-filer kan læses med programmet Acrobat Reader, der kan downloades gratis på:

http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep.html


DOWNLOAD OGSÅ DANSK VEJLEDERKREDS' HØRINGSSVAR..

Download høringssvaret i pdf-format (196 kB)


Der iøvrigt enkelte andre punkter i udkastet til ændret bekendtgørelse, som det også er værd at bide mærke i.
Af udkastet fremgår det nemlig, at man ønsker en skærpelse af mulighederne for at sove i de offentlige danske skove.
Således har det hidtil kun heddet, at det ikke var tilladt opstille telte.
Med den nye bekendtgørelse foreslås det, at denne sætning udvides med "og lign.", således, at man nu også forsøger at kriminalisere bivuakering i skovene.
Vi finder dette forsøg på at indskrænke mulighederne for at bruge de danske skove om natten både bekymrende og ikke mindst helt ubegrundet, og vi foreslår derfor, at tilføjelsen udgår.


Det er vigtigt, at så mange som muligt gør noget så hurtigt som muligt, for på den måde at synliggøre SNS' forsøg på at omgå både den folketingsvedtaget naturbeskyttelseslov, der ellers giver fri adgang til at færdes på lustklipperne og den højesteretsafgørelse, der med naturbeskyttelsesloven som udgangspunkt, fastslår at også klatring med brug af reb og sikringsudstyr karakterises som færdsel til fods og dermed er omfattet af denne frie ret.

Skriv gerne protester direkte til Skov- og naturstyrelsen på:
sns@sns.dk
eller på:
hsn@sns.dk

Du kan også ringe til Hans Henrik Scheibel Nielsen i Skov- og naturstyrelsen på: 39-47 24 44.

Hvis du er medlem af relevante klubber, foreninger eller forbund, f.eks. spejderforeninger, DGI, Friluftsrådet, Dansk Orienterings Forbund eller lign., så få evt. også gerne disse til at reagere.
Jo flere protester jo bedre.Tegning: Henrik Monved. Gengivet med særlig tilladelse.


© Copyright. Dansk Vejlederkreds