Højesteretssagen om skovriderens og Skov- og Naturstyrelsens kriminalisering af den frie færdsel på de danske kyster. Højesteretssagen om skovriderens og Skov- og Naturstyrelsens kriminalisering af den frie færdsel på de danske kyster.HØJESTERETSSAGEN OM SKOV- OG NATURSTYRELSENS KRIMINALISERING AF
DEN FRIE FÆRDSEL PÅ DE DANSKE KYSTER

DOMRESUMÉ
11/05/04

Højesterets seneste afgørelser

Klippeklatring uden ejers tilladelse ikke overtrædelse af naturbeskyttelseslovens § 22. Dom af 11. maj 2004

Referat af domme
Sag 539/2003
Klippeklatring uden ejers tilladelse ikke overtrædelse af naturbeskyttelseslovens § 22.
Dom afsagt den 11. maj 2004
Rigsadvokaten
mod
T

Kursusarrangøren T lod uden forudgående tilladelse fra lodsejeren ­ det stedlige statsskovdistrikt ­ et hold kursister klatre i klipper ved Bornholms kyst.
Under klatringen var kursisterne forbundet til et sikringsreb, der blev fastgjort med en kile øverst på klippen.
T og kursisterne efterkom ikke et påbud fra statsskovdistriktet om at fjerne sig fra stedet.
T blev efterfølgende tiltalt for overtrædelse af bl.a. naturbeskyttelseslovens § 22, der fastslår, at strandbredder og andre kyststrækninger alene er åbne for ”færdsel til fods, kortvarige ophold og badning”.
Højesterets flertal fastslog, at klatring i klipperne uden nogen hjælpemidler må være blandt de aktiviteter, der er tilladt efter § 22, og at der ikke for Højesteret var oplyst omstændigheder, der kunne begrunde en anderledes behandling af klatring, hvor der ikke anvendes hjælpemidler til selve klatringen, men alene foretages en sikring mod fald ved et sikringsreb, der fjernes umiddelbart i forbindelse med klatringen.
Der var derfor ikke hjemmel for skovdistriktet til at betinge den foretagne klatring af en forudgående tilladelse.
T blev følgelig frifundet.
Højesterets mindretal fandt, at der var tale om en overtrædelse af § 22, men at straffen burde bortfalde henset til særlige forhold i forbindelse med tiltalerejsningen m.v.
Højesteret omgjorde herved byrettens og landsrettens domfældelser af T.


Læs om Højesterets afgørelse om, at klatring med sikringsudstyr på de danske kyststrækninger er lovlig og ikke kræver hverken anmeldelse eller tilladelse og om, at det tværtimod er ulovligt at forsøge at forhindre denne frie adgang til at færdes på kysterne.


Tegning: Henrik Monved. Gengivet med særlig tilladelse.


© Copyright. Dansk Vejlederkreds