©

ULOVLIGT KRAV OM BRUGERBETALING FOR FÆRDSEL PÅ DANSKE STATSSKOVSAREALER.

Skal vi nu til at betale for at færdes på offentlige arealer i Danmark?

Nedenfor kan du læse om baggrunden for, at Dansk Vejlederkreds anser Skov- og Naturstyrelsen (SNS)'s forsøg på at indføre brugerbetaling og for at kræve forhåndsanmeldelse for at være både ulovlig og umulig at administrere.

Læs også Dansk Vejlederkreds pressemeddelelse om sagen.

Krav om koordineret tilmelding ved og/eller brugerbetaling for færdsel på offentlige arealer må i nuværende form anses ulovlig og i strid med både grundloven, konkurrenceloven og naturbeskyttelsesloven.

I oktober 1997 meddelte Skov- og Naturstyrelsen v. Bornholms Skovdistrikt, at visse undervisere i klatring fremover skulle betale, hvis de holdt klatrekurser på Statsskovens arealer.

Da ordningen var umulig at administrere, rettede Dansk Vejlederkreds henvendelse herom til Skov- og Naturstyrelsen i København, ligesom man bad om at få at vide, hvilke udbydere af klatrekurser, der havde fået denne besked.
Spørgsmålene blev imidlertid ikke umiddelbart besvarede, og først efter, at man, med henvisning til lov om offentlighed i forvaltningen, havde rykket adskillige gange for svar, blev det oplyst, at meddelelsen kun var sendt til ialt 5 udbydere ialt!
-Mindre end 5 procent af de samlede udbydere i Danmark.
Meddelelsen var oven i købet ikke givet offentligt.

Da den derfor havde karakter af ensidig forskelsbehandling af enkelte udbydere, da ordningen samtidigt var umulig at administrere og ikke mindst, da Skov- og Naturstyrelsen undlod at reagere på gentagne opfordringer til dialog om problemerne, så man ingen anden udvej end i december for 2
1/2 år siden at offentliggøre situationen samtidigt med, at man meddelte, at man selvfølgelig hverken ville eller kunne efterleve betalingsdiktatet på de givne vilkår.

Dette fik kort efter skovrideren til offentligt at meddele, at han snarest ville indkalde til et møde om sagen.
Dette bekræftede han kort efter i et brev.

Imidlertid hændte intet, og da skovrideren, knapt halvandet år senere, meddelte offentligheden, at han fortsat anså betalingskravet for at være gældende, rettede man atter henvendelse til skovrideren, Tom Nielsen fra Bornholms Statsskovsdistrikt, der sagde ja til et møde, der kort efter fandt sted.

Skovrideren erkendte, at han kunne se problemerne.
Han erklærede samtidigt, at kravet om forudbetaling var bortfaldet.
Han gjorde han det ligeledes klart, at undervisning i grupper på op til 5 personer pr. instruktør under alle omstændigheder ikke ville blive afkrævet tilmelding eller betaling.
Endelig gav han udtryk for at kunne se det nødvendige i, at kravet om koordineret tilmelding og/eller brugerbetaling i givet fald blev meddelt både offentligt til og overfor alle kendte aktører.

På skovriderens opfordring sendte Dansk Vejlederkreds derfor en liste over blade mm., til skovrideren, hvori en offentliggørelse kunne have relevans.
Skov- og Naturstyrelsen har på trods heraf fortsat ikke offentliggjort det nyindførte generelle krav om brugerbetaling.
Da det derfor fortsat kun er meddelt til 5 arrangører og ikke er meddelt i hverken fagblade eller statstidende, må det anses for ugyldigt i henhold til både grundloven, frovaltningsloven og konkurrencebestemmelserne.

Siden har det desuden vist sig, at kravet heller ikke tænkes rejst overfor f.eks. ungdoms-, efter-, høj- og daghøjskoler mv. med henvisning til, at de "underviser".
Når vore medlemmer arrangerer professionelt kompetencegivende uddannelser, så kan det være svært at forstå, at de ikke skulle "undervise" -og, at de dermed skulle være pålagt brugerbetaling, mens f.eks. en daghøjskole, der tilbyder en halv dags oplevelser til 25 kursister skulle "undervise" -og således være fritaget for brugerbetaling.

I mange situationer fungerer de nævnte offentlige skoler som rene indtægtsdækkede virksomheder i underholdningsbranchen med et medfølgende krav om fuld momsbetaling.
De går således bl.a. ud på det åbne marked med tilbud om ferielignende ophold,og de er derfor sandsynligvis mindst ligeså “kommercielle”, som vore medlemmer i den private kursusbranche.

Kravet om anmeldelse og om brugerbetaling har derfor karakter af ensidig (ulovlig) erhvervsbegrænsning overfor visse arrangører, der dermed ikke længere har lige konkurrencevilkår med de øvrige.

Dansk Vejlederkreds er derfor af den opfatttelse, at der under de omstændigheder hverken findes hjemmel til at kræve koordineret tilmelding eller til at opkræve brugerbetaling overfor en stærkt begrænset del af de samlede kursusudbydere.

Venligst

Bestyrelsen for Dansk Vejlederkreds v.


Dansk Vejlederkreds offentliggjorde i juni 2000 en pressemeddelelse om sagen.
Du kan enten læse teksten fra pressemeddelelsen om brugerbetaling på denne side, eller du kan downloade den originale pressemeddelelse her i pdf-format. (111 k).
PDF-filer kan læsesmed programmet, Acrobar Reader, der kan downloades gratis fra: www.adobe.com

PRESSEMEDDELELSE:

Ulovligt krav om brugerbetaling for færdsel/klatring i de danske landskaber

Juni 2000.

Brugerbetaling for færdsel på offentlige arealer er i nuværende form ulovlig.

I oktober 1997 meddelte Skov- og Naturstyrelsen v. Bornholms Skovdistrikt, at visse undervisere i klatring fremover skulle betale, hvis de holdt klatrekurser på Statsskovens arealer.

Da ordningen var umulig at administrere, rettede Dansk Vejlederkreds henvendelse herom til Skov- og Naturstyrelsen i København, ligesom man bad om at få at vide, hvilke udbydere af klatrekurser, der havde fået denne besked.
Spørgsmålene blev imidlertid ikke umiddelbart besvarede, og først efter, at man, med henvisning til lov om offentlighed i forvaltningen, havde rykket adskillige gange for svar, blev det oplyst, at meddelelsen kun var sendt til ialt 5 udbydere ilat!
-Mindre end 5 procent af de samlede udbydere i Danmark.
Meddelelsen var oven i købet ikke givet offentligt.

Da den derfor havde karakter af ensidig forskelsbehandling af enkelte udbydere,
da ordningen samtidigt var umulig at administrere og ikke mindst,
da Skov- og Naturstyrelsen undlod at reagere på gentagne opfordringer til dialog om problemerne, så man ingen anden udvej end i december for 2 1/2 år siden at offentliggøre situationen samtidigt med, at man meddelte, at man selvfølgelig hverken ville eller kunne efterleve betalingsdiktatet på de givne vilkår.

Dette fik kort efter skovrideren til offentligt at meddele, at han snarest ville indkalde til et møde om sagen.
Dette bekræftede han kort efter i et brev.

Imidlertid hændte intet, og da skovrideren, knapt halvandet år senere, meddelte offentligheden, at han fortsat anså betalingskravet for at være gældende, rettede man atter henvendelse til skovrideren, Tom Nielsen fra Bornholms Statsskovsdistrikt, der sagde ja til et møde, der kort efter fandt sted.
Et møde, der efterlod det indtryk, at skovrideren kunne se problemerne.
Han erklærede således, at kravet om forudbetaling var bortfaldet.
Han gav ligeledes udtryk for at kunne se det rimelige i, at kravet om brugerbetaling blev meddelt til og var gældende for alle aktører.

På skovriderens opfordring sendte Dansk Vejlederkreds derfor en liste over blade mm., hvori en offentliggørelse kunne have relevans.

Siden har det vist sig, at kravet tilsyneladende alligevel ikke gælder alle, idet væsenet helt vil fritage f.eks. ungdoms-, efter-, høj- og daghøjskoler mv. fra kravet om brugerbetaling med henvisning til, at de "underviser" og, at det gør vore medlemmer ikke.
Når vore medlemmer arrangerer professionelt kompetencegivende uddannelser, så kan det være svært at forstå, at de ikke skulle "undervise" -og dermed pålagt brugerbetaling, mens f.eks. en daghøjskole, der tilbyder en halv dags oplevelser til 25 kursister skulle "undervise" -og således være fritaget for brugerbetaling.

Ovennævnte skolers brug af klatring har ofte udelukkende karakter af ren oplevelse og underholdning.

Alligevel mener Skov- og Naturstyrelsen altså, at de underviser -i modsætning til vore medlemmer.

Siden er henvisningen til undervisning blevet modificeret, og det forklares nu i stedet, at f.eks. daghøjskoler skulle være almennyttige og ikke-kommercielle, hvilket det så samtidigt er underforstået, at vore medlemmers tilbud ikke er.

I mange situationer fungerer de nævnte offentlige skoler imidlertid som rene indtægtsdækkede virksomheder i underholdningsbranchen med et medfølgende krav om fuld momsbetaling.
De går således bl.a. ud på det åbne marked med tilbud om ferielignende ophold.
Desuden tilbyder visse af dem egentlige uddannelser, der udadtil ser ud til at ligge i direkte konkurrence med vore medlemmers tilbud.

Det er på den baggrund svært at se, hvad Skov- og Naturstyrelsens motivation for at lave negativ forskelsbehandling overfor vore medlemmer skulle være.
Skov- og Naturstyrelsens lader til at mene, at underholdning for store grupper er mere almennytttigt og mindre kommercielt end undervisning på små hold.

Dertil kommer, at Skov- og Naturstyrelsen har valgt ikke at offentliggøre det nyindførte generelle krav om brugerbetaling, hvorfor det tilsyneladende fortsat alene er meddelt til 5 arrangører.

Kravet om brugerbetaling har derfor karakter af et forsøg på ensidig (ulovlig) erhvervsbegrænsning overfor visse arrangører, der dermed ikke længere har lige konkurrencevilkår med de øvrige.

Vor konklusion er, at Skov- og Naturstyrelsen ikke har hjemmel til at opkræve brugerbetaling for undervisning i klatring på og/eller i de danske statsskovsarealer, sålænge kravet ikke gælder alle aktører.

Dansk Vejlederkreds har på den baggrund besluttet indtil videre at anbefale medlemmerne at ignorere eventuelle betalingskrav for klatreundervisning på/i statsskovens arealer.

Forsøg på alligevel fortsat at opkræve brugerbetaling må anses for ulovlige, og Dansk Vejlederkreds vil bakke medlemmerne op i eventuelle efterfølgende politianmeldelser eller retssager.

Venligst

Bestyrelsen for Dansk Vejlederkreds

Du er selvfølgelig velkommen til at skrive en mail til Dansk Vejlederkreds.

©


© Disse sider må ikke kopierers, hverken helt eller delvist, uden skriftlig tilladelse fra Dansk Vejlederkreds.