Historik
af
Dansk Vejlederkreds


Kronologisk oversigt over kontakten til og sagen om
Amtscentralen for undervisning i Sønderjylland i anledning af
amtscentralens "kørekortskurser" i træklatring for undervisere.1997-99

Amtscentralen for Undervisning i Sønderjyllands Amt (ACU) holder en række "kørekortskurser" i træklatring for undervisere, så disse "...bliver i stand til på forsvarlig vis at bruge det i en undervisningssituation.", som det hedder i udbudsmaterialet.


27. februar 2000

Dansk Vejlederkreds (DV) skriver brev til ACU for at gøre opmærksom på problemerne forbundet med at udstede "kørekort" i træklatring til skolelærere mm. alene efter deltagelse på et kursus over 2 dage, så de "...bliver i stand til på forsvarlig vis at bruge det i en undervisningssituation."
Der spørges bl.a. til, hvad ACU vil gøre ved situationen.


26. april

DV rykker for svar.
Leder af amtscentret, Jens Juulsgaard Larsen (JL), svarer, at han ikke kunne lide tonen i brevet, men efter lidt samtale lover han snarest at vende tilbage med et svar.
Kommentar:
Meningen med brevet var ikke at fornærme nogen, men derimod blot at forsøge at få amtscentralen til overveje det fornuftige og forsvarlige i at holde klatrekurser for skolelærere og pædagoger m.fl., der efter blot 2 dage -uden prøve- hævdes “...at føre til, at deltagerne får en så grundlæggende fortrolighed med klatreudstyret, at de selv bliver i stand til på forsvarlig vis at bruge det i en undervisningssituation.” !
For anskuelighedens skyld sammenligner DV med f.eks. dykning og faldskærmsspring, som også er risikobetonede aktiviteter, og DV anfører, at det næppe kunne tænkes, at amtscentralen ville udstede “kørekort” “...til på forsvarlig vis at bruge dykning eller klatring i en undervisningssituation.”, som det hedder om klatringen, alene efter deltagelse på 2 dages kursus.
Tilsvarende gør DV opmærksom på, at man vel næppe heller kunne forestille sig,, at Amtscentralen ville udlåne lungeautomater, luftflasker eller faldskærme til skolelærere, bare fordi dise havde deltagert på et kursus over emnet af 2 dages varighed.
Det er tilsyneladende især denne sammenligning, som JL finder anstødelig.
DV’s brev holder sig nøgternt til de ansvarsmæssige, faglige og sikkerhedsmæssige problemer, som er forbundet med automatisk at udstede sådanne “kørekort” efter deltagelse på kun 2 dages kursus.


4. maj

DV bliver via en henvendelse fra en tidligere kursist opmærksom på, at der til kurset er udarbejdet et hæfte, skrevet af Torbjørn Ydegård (TY), der bekriver "...de metoder, der arbejdes med dér.", som det hedder. VK modtager en kopi af "manualen".
Ved gennemlæsning opdages en række væsentlige og livstruende sikkerhedsproblemer i indholdet.


8. maj

Preben Wolff, skriver til ACU, at han, som tidligere kursist på ACU's kursus i træklatring, er overrasket over og utilfreds med, at han på ACU's kursus i træklatring af TY har lært, at det skulle være forsvarligt og anbefalelsesværdigt at klatre med f.eks. skolebørn på et såkaldt "gelændereb" med en statisk slynge og en faldfaktor på væsentligt mere end 2.


22. maj

DV retter endnu en gang telefonisk henvendelse til ACU ved JL for at rykke for svar på hnvendelsen fra februar.
Denne gang gør VK også opmærksom på, at de har fået lejlighed til at gennemlæse amtscentralems og TY's manual i træklatring og, at VK på den baggrund finder, at situationen har forværrets yderligere og ikke mindst, at VK nu finder den helt uholdbar.
Når DV nu finder situationen helt uholdbar, så er det, fordi instruktionshæftet beskriver “...det udstyr ACU råder over samt de metoder, der arbejdes med dér.”, som det hedder i hæftet.
DV har ikke tidligere haft kendskab eller adgang til denne manual over indholdet på ACU’s kørekortskurser i træklatring.
Efter at have gennemlæst denne manual anser DV situationen for afgørende forværret, idet der nu ikke længere blot er tale om de risici, som er forbundet med at udstede kørekort efter blot 2 dages kursus.
Af manualen frmegår det klart, at der undervises ud fra en groft fejlagtig opfattelse, af, hvad klatreudstyret er dimensioneret til at kunne holde til, og ikke mindst undervises der i en række direkte livsfarlige sikringsmetoder (gelænderreb og slyngemetode er blot 2 af dem, udvalgt for at forenkle kommunikationen i dette projekt).
Vi tilbyder at gennemgå de væsentligste sikkerhedsmæssige problemer med ham, men JL afslår i første omgang og henviser til TY, som han mener bør være til stede.
Vi aftaler, at han ringer tilbage snarest med TY i røret for en afklaring af nogle af problemerne.


29. maj

Da DV fortsat ikke har hørt noget en uge senere, sendes der endnu et brev, hvori der også gøres opmærksom på sikkerhedsproblemerne i undervisningsmaterialet til "kørekortskurset i træklating".
Endnu en gang tilbyder vejlederkredsen at gennemgå undervisningsmaterialet med henblik på en afklaring af sikkerhedsproblemerne i denne og dermed på ACU's træklatrekurser for undervisere.


Juni

Samtidigt bliver også Lars Byriel fra Køge Handelsskole nu opmærksom på problemerne.
Han bekymres særligt over, at en offentlig undervisningsinstituation lærer skolelærere og pædagoger m.fl. livsfarlige sikringsteknikker til brug på børn og unge.


20. juni

Køge Handelskole indhenter diverse udtalelser, b.la. fra en ortopædkirurg og fra forsker, Jens Jensen, fra Ørsteds laboratoriet på Niels Bohr Instituttet.
Svaret understreger det uansvarlige i at undervise ud fra TY’s og ACU's undervisningsmateriale, Leg og liv i træerne.

Det hedder bl.a., at;
“Der mangler en helt afgørende parameter i sikringsovervejelserne, nemlig hvor langt udstrækkes ”sikringskæden”...”
Han fortsætter med at regne på problemet og konkluderer, at hvis en person falder 3 meter (f.eks. slyngemetode eller gelænderreb), og bliver standset af en (statisk) slynge, som strækker sig én cm. i hvilepositionen med en person på 90 kg. hængende i denne, så vil personen blive påvirket af en kraft svarende til en g-påvirkning på 25!
For at klare dette, fortsætter hen med at konkludere, at ”...fangstlinen skal helst strække sig af en størrelsesorden 20 cm i hvilepositionen. Dette vil give x (max) = 1,3 meter og F (max) / mg = 6,5 og dermed F /max) = 585 “kg” ved et fald på 3 meter.”
(F (max) = den maksimale kraft og mg = tyngdekraften på manden).

Kort sagt, så konkluderer han, at selv, hvis en statisk slynge gav sig 20 cm, når en person på 90 kg. hænger i den (hvilket den langt fra gør), så ville den maksimale kraft på personen (fangrykket) blive 585 kg. -altså mere en dobbelt så meget (264 kg), som TY påstår, at “En person på 90 kg, der falder 3 meter udløser...") !
("En person på 90 kg, der falder 3 meter udløser således et fangryk på 2.646 Newton eller ca. 264 kg.")! (Leg og liv i træerne, s. 9)
TY fremsætter i den forbindelse yderligere en farlig (fejl)”konklusion” på hans beregninger, idet han påstår, at “Sikringsmidlerne skal altså kunne holde et fangryk svarende til 1.000 kg. for at give en tilstrækkelig sikkerhedsmargin.”
Han videreformidler altså, at blot sikringsmidlerne holder til et fangryk på 1.000 kg., så er der en god sikkerhedsmargin (på 4 iflg. hans beregninger).
Iflg TY’s beregninger, så vil f.eks. prussikslynge (5 mm. statisk kernmantel poylamid) kunne sikre et faktor 2 styrt på 3 meter med en sikkerhedsmargin på mere end 200%.!!
Næppe noget som mange klatrere ville have lyst til.

Dertil kommer yderligere, at de statiske slynger, som TY lægger op til at anvende som eneste bindeled imellem træ og klatrer, langt fra giver sig 20 cm. i hvilepositionen med en 90 kg. person hængende i disse, hvorfor belastningerne bliver langt større.

TY’s fejlagtige og livsfarlige beregninger ligger tilsyneladende til grund for hele hæftet.
Det må umiddelbart undre, hvordan man kan skrive noget, der er så grundlæggende i strid med, samtlige klatremanualer på markedet.
Selv nybegyndere på mere velfunderede klatrekurser lærer disse ting inden for de første par dage.

Forskeren fra Niels Bohr Instituttet, Jens Jensen konkluderer i et senere brev til DV om TY’s beregninger, at de “...er tæt på at være det rene nonsens.” !!


10. august

Endnu en gang rykker vejlederkredsen telefonisk atscentralen for svar. Lederen, JL, lover atter at vende tilbage.


6. september

Endnu en gang rykker DV telefonisk for svar. Lederen, JL, lover endnu en gang at vende tilbage, når han har talt md TY.


4. oktober

Endnu en henvendelse fra VK, hvori JL endnu en gang lover, at han og TY vil ringe tilbage for en gennemgang af problemerne.


24. okober

Endnu en rykker fra VK. Resultatet er desværre det sædvanlige;
Stadigt flyvske svar om, at det er svært at få TY. til at ringe.
VK opfordrer samtidigt JL til at sikre, at samtlige tidligere kursister på amtscentralens kurser i træklatring med TY biver gjort skriftligt opmærksomme på, at det gennemgåede er i strid med grundlæggende sikringsteknik ved forsvarlig klatring og, at det kan være direkte livsfarligt og dermed ansvarspådragende at praktisere det gennemgåede.
JL lader ikke umiddelbart til at være indstillet på dette.
Han orienteres om, at sagen vil blive forfulgt.
Han forklares bl.a., at den muligvis vil blive offentliggjort af en af de studerende på
Det 1-årige studie i natur- og friluftsliv.
Det byder han velkomment.


4. november

Da der på trods af en lang række løfter om det modsatte fortsat ikke er kommet nogen henvendelse fra hverken ACU eller TY, går studerende på Friluftuniversitetets 1-årige studie i natur- og friluftsliv, Jesper Jørgensen (JJ), i gang med at skrive speciale om forholdene, bl.a. med det formål at få offentliggjort disse og dermed at få gjort opmærksom på det uansvarlige i situationen.
- En situation, hvor den offentlige undervisningsinstitution, Amtscentralen for undervisning, ikke reagerer på alvorlige sikkerhedsproblemer på deres kurser for undervisere.
- Endelig en situation, hvor ACU tilsyneladende nægter at tage kontakt med tidligere kursister, der på forkert grundlag, uvidende risikerer at sætte andre menneskers (typisk børn og unges) liv på spil i tiltro til, at det, de har lært på amtscentret, er i overensstemmelse med gældende sikkerhedsteknikker og sikkerhedsbestemmelser ved brug af klatreudstyr.
De er jo blevet givet det indtryk, at de "...bliver i stand til på forsvarlig vis at bruge det i en undervisningssituation.", som det hedder i amtscentralens udbudsmateriale.


7. november

Opringning fra JL fra Amtscentralen.
Denne havde også TY i røret.
Til stede fra VK var Christian Almer (CA), der samtidigt er daglig leder af Klatre-Centeret, JJ og Pernille Jørgensen.

Indledningsvis spurgte JL, hvad det så var, som DV fandt så farligt ved hæftet, Leg og Liv i træerne.
JJ forklarede, at der var mange ting men, at han især havde fokuseret på et par af dem.
Han overgik derefter til at forklare om problemerne ved TY's gelænderreb, og derefter kunne man høre TY sige; "Ahh, nu forstår jeg..." !

Da det gik op for ham, at han havde undervist i, hvordan man udsætter skolebørn mm. for faktor 4 styrt, erklærede han, at det ville blive rettet i hæftet.
CA gjorde opmærksom på, at det nu også var nødvendigt at advare tidligere kursiter, så de ikke gik ud og påførte børn og unge m.fl. risioko for tab af liv og førlighed.

JJ gik derefter over til at forklare om problemerne ved slyngemetoden, som jo grundlæggende er de samme som ved gelænderebet, nemlig en livsfarligt høj faldfaktor og dermed en overhængende risiko for udstyrssvigt og deraf følgende ulykker.

TY "forsvarede" sig ved at forlange, at DV skulle redegøre detaljeret for, hvor TY havde regnet galt i hans udregning af fangryk, som han havde fået til kun at kunne blive 264 kg. i værst tænkelige situation.!!

VK’s repræsentanter gjorde gældende, at det selvfølgelig påhvilede TY at dokumentere validiteten i sine beregninger, når han tog ansvaret for at uddannne skolelærere og pædagoger m.fl til at tage ansvaret for børn og unge på grundlag af disse beregninger. og metoder, som var i strid med gældende viden på området.
VK uddybede dette og forklarede, at man, på trods af at have gennemgået mere end 30 instruktionsbøger i sikringsteknikker vd klatring, ikke har kunnet finde én, som støttede TY’s påstande.
Ydermere henviste VK til den uafhængige udtalelse fra lektor og forsker på Niels Bohr instituttet, Jens Jensen.
Jens Jensen er med udgangspunkt ACU’s og TY’s i “manual” i træklatring, blevet spurgt om netop dette spørgsmål.
Han konstaterer, at der mangler mindst en afgørende parameter (elasticitetetn) i TY’s betragrtninger og afviser på det grundlag disse.
Se nærmere om Jens Jensens bemærkninger i denne historik under 20. juni.
Sammenfattende undsiger Jens Jensen i et senere brev TY’s beregninger som det “rene nonsens” !.

Vejlederkredsen lagde på den baggrund op til, at det var nødvendigt helt at ophøre med at bruge manualen.
TY og JL mente, at det var tilstrækkeligt at korrigere de påpegede fejl.
VK gentog, at der var en række andre fejl i manualen.

JL og TY opfordrede til at dokumentere dette, og JJ og CA gik derefter over til en gennemgang af yderligere ca. 10 af de alvorligste sikkerhedsmæssige fejl, som "manualen" iøvrigt indeholder.
Ved hver af disse spurgte JJ og CA direkte TY, om det ikke var rigtigt, at der var tale om fejl, og ved samtlige måtte TY, efter at fået problemerne forklaret, erkende, at det var rigtigt, at der var tale om farlige fejl.

CA og JJ gentog, at samlige tidligere kursister på ACU’s kørekortskurser i træklatring på den baggrund snarest burde have meddelelse om, at det , de havde været igennem, var uforsvarligt og derfor uanvendeligt, ligesom de burde have meddelese om, at hæftet “Leg og liv i træerne” af TY indeholdt en række livsfarlige anbefalinger og, at det derfor var trukket tilbage i sin helhed.

JL og TY ville derefter se på sagen og diskutere
VK lovede at give JL og TY mulighed for at se på nærværende sider om sagen og for at fremkomme med eventuelle bemærkninger, i rimelig tid inden offentliggørelsen.

VK er ligeledes af den opfattelse, at det øjeblikkeligt bør offentliggøres, særligt i friluftsrelevante og især i pædagogiske tids- og fagskrifter dels, at
- lærere m.fl., der har fået deres “kørekort” i træklatring på TY’s kurser ACU ikke længere kunne anses for tilstrækkeligt uddannede til på egen hånd at forestå klatreaktiviteter i træklatring og dels, at
- hæftet, “Leg og Liv i træerne” af Torbjørn Ydegaard (og ACU) trækkes tilbage, da det indholder en række livsfarlige anbefalinger, som det kan være ansvarspådragende at anvende overfor andre.

Det bør i den sammenhæng erindres, at hæftet også benyttes udenfor amtscentralen og, at det således f.eks. står opført på en referenceliste over træklatrelitteratur.


14. november

Hjemmesiden om problemerne er færdig.
DV skriver til TY og ACU v. JL pr. e-mail for at gøre opmærksom på dette og for at henlede opmærksomheden på hjemmesiden.
I den forbindelse beder DV om bemærkninger eller kommentarer til siden inden 8 dage (den 21. november), da man derefter vil offentliggøre både siden og problemet for dermed at fremtvinge en ansvarlig reaktion.
DV præciserer samtidigt, at man forventer, at ACU på den fremlagte baggrund vil meddele, at man øjeblikkeligt skriver til alle tidligere kursister, ligesom man offentliggør en advarsel imod både de afholdte "kørekortskurser" i træklatring og imod manualen, "Leg og liv i træerne", udgivet af ACU og TY.


16. november

Forsker, Jens Jensen, på Niels Bohr Instituttet uddyber efter at have haft lejlighed til at se på nærværende hjemmeside sine tidligere bemærkninger og skriver bl.a.:
"...at T. Ydegaards regneeksempel i hans afsnit 4.5 ("klatring med slynger" er tæt på at være det rene nonsens," !
Han skriver endvidere, at fangrykket "svarer til en g-påvirkning på 11.5, lidt mere end jeg troede kunne forsvares."
Han skriver desuden, at
"...jeg er fuldstændig enig med jer i jeres kommentarer." !


21. november

Den angivne frist for reaktioner eller for at meddele, hvad man har tænkt sig at gøre ved problemet er udløbet uden, at DV har hørt noget som helst fra hvreken ACU, JL eller TY!!


22. november

ACU's leder, JL, meddeler, at ACU på baggrund af ovennævnte indtil videre har besluttet at man vil
1. - standse for udlån af klatregrej.
2. - skrive til samtlige tidligere kursister på amtscentralens træklatrekurser og meddele dem, at indholdet på kurserne var farligt og desuden, at man ville henvise til nærværende hjemmeside.
3. - bede ovennævnte kursister se bort fra instruktionshæftet, "Leg og liv i træerne" og ikke mindst fra anvisningerne deri.
DV bemærker dertil, at man også anser det for at være ACU's opgave at indrykke en advasel imod hæftet i pædagogernes fagblade og i relevante friluftsblade.
JL så ikke umiddelbart nogen anledning til dette.
DV gjorde opmærksom på, at hæftet "Leg og liv i træerne" også er blevet udleveret fra ACU til folk, der ikke har gået på ACU's træklatrekurser og dermed også til folk, som ikke får ovennævnte brev.
DV henviste i den forbindelse bl.a. til Lars Byriel fra Køge Handelsskole, der så sent som i foråret 2000 fik instruktionshæftet udleveret fra ACU.
DV henviste også til, at der henvises til instruktionshæftet i adskillige kilder om klatring andre steder.
JL lod på vegne af ACU ikke umiddelbart til at være indstillet på dette.


22. november

DV offentliggør på den baggrund sagen for derigennem at forsøge at fremtvinge en ansvarlig reaktion, der kan afværge unødige ulykker med børn og unge, der risikerer både liv og førlighed på kurser afholdt af folk, der er "uddannet" på Amtscentralen i Sønderjyllands "kørekortskurser" i træklatring med Torbjørn Ydegaard.
Denne side er en del af dette arbejde, og både arbejdet og denne side vil løbende blive fulgt op, så du på dette sted kan holde dig orienteret om sagen.


14. december

Ved kontakt til tidligere kursister på ACU's "kørekortskurser" i træklatring, konstateres det, at ACU fortsat ikke har skrevet til og advaret de tidligere kursister om, at uddannelsen og det tilhørende undervisningsmateriale er farligt.

Endnu en gang tager DV kontakt til ACU v. JL, der oplyser, at han har givet sagen videre til TY med henblik på at denne selv skal skrive til alle tidligere kursister og advare!
JL oplyser, at dette er sket for et godt stykke tid siden, og han udtrykker forundring over, at det måske ikke er sket endnu.
JL får navnene på 2 kursister, som i hvert fald ikke har fået nogen meddelelse og lover at tage sig af dette.

DV udtrykker frygt for, at ingen tidligere kursister har fået nogen advarsel, da ingen har reageret, hverken overfor DV eller på debatsiderne.
JL svarer, at TY har forklaret, at han fået flere henvendelser, der angiveligt skulle have gået ud på irritation -
vel mærke over nærværende side og ikke over, at man har brugt tid og penge på at lære livsfarlige sikringsteknikker!!?


31. december

Det konstateres, at ACU fortsat ikke har skrevet til de tidligere kursister og advaret!


11. januar, 2001

Da det kan konsteres, at fortsat ikke alle tidligere kursister har fået meddelelsen fra ACU, ringes JL atter en gang op.
JL oplyste, at de de havde fået det ene brev tilbage med meddelse om, at adressaten var ubekendt.
Den anden kursist havde de ikke kunnet finde.
Årsagerne hertil blev diskuteret, og det kom frem, at ACU med TY også havde afholdt de farlige "kørekortskurser" i træklatring eksternt for pædagogstuderende på Aabenraa Pæadagogseminarium samt for Mommark Kost- og Handelsskole?.
Det blev diskuteret, om den anden kursist måske havde deltaget på et af ovennævnte forløb.?
JL hævdede, at man også havde skrevet og advaret disse 2 institutioner.
Stadig ingen tilkendegivelse af, at man er indstillede på at advare mere generelt ved f.eks. at indrykke advarsler i relevante pædagog- og friluftsblade mm.!

Efterår, 2002

Vi bliver gjort opmærksomme på, at ACU fortsat kræver de såkaldte kørekortskurser for, at pædagoger og lærere m.fl. kan bruge ACUs udstyr til at arrangere klatre- og rapelle-kurser mv. med.
Se biføjede uddrag fra ACU's hjemmeside.


1. januar, 2003

Vi bliver opmærksomme på, at ACU tilsyneladende også fortsat lader Torbjørn Ydegaard forestå både kurser for børn, uddannelse af lærere via ACU.

Dansk Vejlederkreds tvinges til, at ACU nu helt bevidst sætter andre mennskers liv på spil, ved igen at lægge på tol, at et såkald kørekortskursus med Torbjørn Ydegaard skulle være en tilstrækkelig sikkerhedsmæssig baggrund på trods af, at de tidligere har erkendt og modtaget klare beviser for det modsatte.


1. februar, 2003

DSammenfattet af Dansk Vejlederkreds v. Christian Almer

Senest opdateret den 4. januar 2003.


E-mail til Dansk Vejlederkreds